Όροι χρήσης

1.

Οι κατωτέρω Όροι Χρήσης αποτελούν τους όρους χρήσης του παρόντος ιστότοπου www.arista.gr. Επισημαίνεται στους χρήστες του παρόντος ιστότοπου ότι: (α) οποιαδήποτε αναφορά στον ιστότοπο αυτό σε παρεχόμενα από τα ARISTA SUPER MARKET προϊόντα δε συνιστά παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως με οικονομικό αποτέλεσμα, πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης, διαβεβαίωση περί του ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι διαθέσιμα, ολικά ή μερικά, (β) το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται σε αυτούς μέσω του παρόντος ιστότοπου δεν είναι αναγκαία ακριβές ή επίκαιρο, ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο έως τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους (γ) οι χρήστες καλούνται και αναμένεται να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που διατίθεται μέσω του παρόντος ιστότοπου.

2.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του ιστότοπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Ο ιστότοπος www.arista.gr δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια της χρήσης του ή της πρόσβασης σε αυτόν. Οι χρήστες καλούνται και αναμένεται, με ευθύνη τους, να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων τους.

3.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν άλλως αναφέρεται. Απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως. Εξαιρούνται μόνον η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή αναδημοσίευση των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα ιστότοπο και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Επίσης, απαγορεύεται η εκ μέρους οποιουδήποτε χρήστη μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της διάταξης του παρόντος ιστότοπου ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του.

4.

Προκειμένου ο παρών ιστότοπος να λειτουργεί απρόσκοπτα και να ενημερώνεται σε τακτική βάση, απαιτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα να διενεργούνται εργασίες συντήρησής του, οι οποίες ενδέχεται να καθιστούν αδύνατη τη χρήση του παρόντος κατά το χρόνο διενέργειας των εν λόγω εργασιών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

5.

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος ιστότοπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners κ.λπ.) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο δε συνεπάγεται ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν καθώς και για την πολιτική που ακολουθείται στον ιστότοπο αυτό σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

6.

Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο του παρόντος ιστότοπου ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο.

7.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου προϋποθέτει και συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Οι παρόντες όροι χρήσεως, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρω Πολιτικής, ενδέχεται να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή κάθε δε μεταβολή θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης της στον παρόντα ιστότοπο.

8.

O παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε από και ανήκει στη «ELLITERRA HELLAS» με αριθμό ΓΕ.ΜΗ 151924304001, διεύθυνση Δ.Α. 13, Ο.Τ. 31, Β’ Φάση Τ.Κ. 57022, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκη. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων των παρόντων όρων, τυχόν ευθύνη μας περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις μας ή των προστηθέντων μας στο πλαίσιο του παρόντος ιστότοπου από δόλο ή από βαρεία αμέλεια. Οι χρήστες του παρόντος διαδικτυακού τόπου ευθύνονται έναντι ημών για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί σε αυτή ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, συνεπεία μη τήρησης των παρόντων όρων.

Σε περίπτωση που χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με τον παρόντα ιστότοπο ή επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να απευθυνθεί στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: info@arista.gr

9.

Oι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου www.arista.gr διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς είναι κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης (Ελλάδα).


Σε ισχύ από 30 Μαρτίου 2022